Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Inzerce


Jana Prokopová | Průvodkyně po Moravě

Oblasti: především jižní Morava (Brno a okolí), Olomoucko, Kroměřížsko, Znojemsko, Telčsko atd.

Skupiny: velké turistické, ale i individuálně (v češtině a němčině)

Kontakt: E: jana.prokopova@centrum.cz, T: 0042 0732 618379, Pavlovská 12, 623 00 Brno


Křest knihy: Kamenný archiv v Ivančicích | 7.10.2017

Město Ivančice, zastoupené starostou Milanem Bučkem, Vás srdečně zve dne 07.10.2017 ve 13.00 hodin na křest česko-německé obrazové knihy o židovském hřbitově v Ivančicích. Současně bude na židovském hřbitově odhalen památník těm, kteří zde v letech 1938 – 1942 v táboře zemřeli.

Ludwiga Reich: Das steinerne Archiv von Ivančice – Kamenný archiv v Ivančicích. Klagenfurt: Wieser Verlag, 2017     

Program 07.10.2017 

13.00 radnice, přijetí starostou,
           procházka židovskou čtvrtí
14.00 židovský hřbitov – odhalení památníku
15.00 kino Réna – prezentace knihy, kulturní   
          program
16.00-16.30 ukončení

Slavnost se koná pod záštitou:
Milan Buček – starosta Ivančic
JUDr. Jáchym Kanarek – předseda Židovské obce v Brně
Země Dolní Rakousko

Místo konání: Ivančice


Do Rakouska na zkušenou hledá posily!

Máš rád Rakousko? Líbilo se ti na stáži nebo studijním pobytu v zahraničí? Baví tě mluvit s lidmi a sdílet zkušenosti? A chceš se podílet na mezinárodním projektu? Tak napiš do 20. září krátký motivační mail na dorakouska@gmail.com a rozšiř tým projektu Do Rakouska na zkušenou. #BuďJakoMy

 

Co ti projekt přinese?
 
Sebevědomé vystupování na veřejnosti
- budeš sdílet své zkušenosti se středoškolskými a vysokoškolskými studenty, ale také komunikovat s významnými partnery z veřejné i soukromé sféry

Přehled a kontakty
- jak v oblasti mezinárodních projektů, stáží a stipendií, tak i v česko-rakouských vztazích

Praktické dovednosti v oblasti PR, fundraisingu a projektového managementu
- dle svého zájmu a možností se budeš podílet na řízení projektu, organizaci akcí, finančních záležitostech a veřejné prezentaci na webu a sociálních sítích

Flexibilní mimostudijní aktivitu
- setkání se studenty můžeš domlouvat ve svém okolí, časové vytížení můžeš přizpůsobit aktuálním studijním povinnostem, samozřejmostí je úhrada cestovních nákladů a finanční ohodnocení

  ---

dorakouska.info
dorakouska@gmail.com
Facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Krátkodobá mobilita IDU (Institut umění – Divadelní ústav)

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje 2. kolo výběrového řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění.

Podpora zahraničních kontaktů je zaměřena na vysílání jednotlivců do zahraničí jako účastníků odborných konferencí, seminářů, workshopů, zasedání mezinárodních networků, pozorovatelů na festivalech, přehlídkách, výstavách, veletrzích a dalších odborných akcích. Podpora bude udělena formou příspěvku na cestu a pobyt a bude vyplacena ex post.

Termín uzávěrky pro příjem přihlášek do 2. kola je 11. 9. 2017.

Základní podmínky pro podávání žádostí:

-          Pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.
-          Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí za účelem navazování kontaktů (networking).
-          Cesta musí mít nekomerční charakter.
-          Cesta se musí týkat výše uvedených oborů: scénická umění (včetně divadla, tance, nového cirkusu), hudba, literatura, výtvarné umění (včetně architektury a designu).
-          Účastník akce pořádané v zahraničí některou mezinárodní nevládní organizací přiloží doporučující stanovisko příslušného českého střediska (komitétu) této organizace.
-          Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu.
-          Zahraniční cesta musí být po všech stránkách (tj. včetně ekonomické) realizována a účetně ukončena v jednom kalendářním roce, tj. v roce 2017.
 
Žadatel musí doložit:

1)      CV a doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit  
2)      motivační dopis
3)      doporučení zastřešujícího oborového profesního sdružení, českého střediska mezinárodní nevládní organizace, státní instituce či stanoviskem jiné odborné organizace nebo uznávané nezávislé osobnosti
4)      specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (pozvání, propagační materiály apod.)
5)      doklad o aktuálním bankovním spojení
6)      kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)


Bližší informace naleznete na adrese http://www.idu.cz/cs/kratkodoba-mobilita.


 


 

Bermeiser, Martin: Václav Havels Reden/ Aspekte einer holistischen Rhetorik (ibidem-Verlag, 2016)

Základní informace o díle a autorovi:

Václav Havel (1936 – 2011) se (v duchu svých absurdních dramat) postaral o nevídanou přeměnu svých životních rolí, když se z původního nepřítele státu stal jeho nejvyšším představitelem. Během svého celkem více než dvanáctiletého funkčního období v úřadu prezidenta zprvu Československé, od roku 1993 České republiky pronesl ve své zemi i po celém světě na 300 většinou programových proslovů, jež lze všechny bez výjimky označit za perly soudobé politické rétoriky.

Na základě reprezentativního výběru z těchto projevů podrobuje autor Havlovu prezidentskou rétoriku inovativní analýze a dochází k závěru, že Havel uplatňuje rétoriku novátorskou, komplexní, rétoriku nabývající nové vývojové kvality. Tato přiměřená, sofistikovaná metodika odráží Havlovy představy o lepším světě a inspiruje k (r)evolučním změnám politických projevů: k rétorice komplexní, jakož i k rétorice holistické.

Martin Bermeiser, Ph.D. se na Univerzitě Regensburg věnoval česko-německým studiím se stěžejním badatelským zaměřením na rétoriku v rámci slovanské filologie.

Více informací:

Web nakladatelství: www.ibidemverlag.de


Časopis AHOJ

Učíte se česky? Tak potom jistě znáte časopis AHOJ! Je určen všem cizincům, kteří se učí česky. Vychází online 4x ročně.

V časopise jsou uveřejňovány články na aktuální témata, lexikální a gramatická cvičení. Texty jsou adaptovány pro studenty různých pokročilostí a jsou přehledně rozděleny podle jazykové obtížnosti do tří úrovní – snadné, středně obtížné a obtížné.

Díky časopisu si nejen procvičíte češtinu, ale dozvíte se také informace o životě v České republice, českých tradicích, významných českých osobnostech a důležitých datech v české historii a mnoho dalšího.

Bližší informace naleznete na: www.casopis-ahoj.cz


Stipendijní soutěž sdružení „Sieć Ziem Zachodnich i Północnych“ (Sítě „Znovuzískaného území“)

Ředitel centra „Pamięć i Przyszłość“ (Paměť a budoucnost) vyhlašuje stipendijní soutěž sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych pro badatele ze zahraničí.

Stipendium je určeno osobám, které vedou v zahraničí výzkum týkající se minulosti nebo současnosti území, která byla připojena k Polsku v roce 1945. Cílem pobytu stipendisty v jednom z měst sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych je umožnit využití pramenů z archivů v Opolí, Olštýně, Štětíně, Vratislavi a Poznani, a zároveň se seznámit se stavem výzkumu této oblasti v Polsku.
Stipendium také umožní stipendistovi prezentovat výsledky svého výzkumu a podrobit je vědecké diskusi.

Stipendium může být uděleno fyzické osobě, která splní následující podmínky:

a) má jiné občanství než polské,
b) je mladší 35 let,
c) je absolventem humanitních studií nebo společenských věd,
d) vede výzkum týkající se minulosti nebo současnosti tzv. znovuzískaného území,
e) ovládá polštinu na komunikativní úrovni a angličtinu nebo němčinu plynně.

Doba realizace stipendijního projektu se pohybuje v rozmezí od 1 do 3 měsíců. Během svého pobytu v jednom z polských výzkumných institucí uvedených v stipendijním řádu sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych obdrží stipendista paušální částku ve výši 5 400 PLN měsíčně.

Uchazeči jsou povinni do 30. duben 2017 zaslat na e-mailovou adresu: scholar@szzip.pl řádně vyplněnou žádost o stipendium spolu s dalšími požadovanými přílohami v souladu s § 6 stipendijního řádu sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na webových stránkách Sítě www.szzip.pl. Úspěšní kandidáti budou také kontaktováni elektronickou poštou.

Podrobnější informace o pravidlech a průběhu stipendia lze nalézt ve stipendijním řádu sdružení Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. V případě dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese scholar@szzip.pl.

Bližší informace: http://www.zajezdnia.org/rezydencje/#rezydencje_cz


 

vyhlášení 7. ročníku mezinárodní soutěže FameLab. Hlavním organizátorem je British Council. Česká centra jsou partnerem české části soutěže, udílejí cenu za rozvoj mezinárodní vědecké spolupráce a prezentují nejúspěšnější účastníky v zahraničí.

Samotné přihlášení probíhá velmi snadno, a to na základě vyplnění přiložené přihlášky a její zaslání na e-mail: famelabcz@gmail.com do 27. února 2017.

O soutěži FameLab

Soutěžící musí v pouhých třech minutách publiku a odborné porotě vysvětlit své vědecké téma. Porota posuzuje, zda je vystoupení vědecky správné, srozumitelné laické veřejnosti a pokud možno i zábavné. V oblastních kolech ze soutěžících vybere deset nejlepších pro školení MasterClass a následující národní finále. Svého favorita / favoritku do finále nominuje svým hlasováním také publikum. Vítěz/ka národního finále reprezentuje Českou republiku v anglickém Cheltenhamu.
Tato soutěž pro mladé vědce a vědkyně vznikla v Anglii v roce 2004 a úspěšně se šíří po světě. Hlavními partnery na mezinárodní úrovni jsou vedle British Council také NASA a CERN.  Do dnešního dne se soutěže zúčastnilo více než 6000 mladých vědců z 30 zemí světa. V České republice FameLab probíhá pod záštitou předsedy Akademie věd ČR profesora Jiřího Drahoše a za podpory Nadace Vodafone Česká republika, Českých center a Nadace Tomáše Bati.
 
FameLab účastníkům nabízí šanci zlepšit své schopnosti v oblasti popularizace vědy a komunikace s médii. Zároveň si klade za cíl přinést publiku aktuální ukázky toho, čím se v současnosti zabývá výzkum v oblasti medicíny, matematiky a přírodních a technických věd.  Je možné přihlásit i vystoupení III. vědní oblasti, pokud budou tematicky či metodicky propojeny s přírodními či technickými vědami.

Elektronická přihláška, informace, praktické tipy a vystoupení z minulých ročníků jsou k dispozici na www.famelabcz.com a na www.britishcouncil.cz.
 


V rámci vědeckého projektu k tématu T. G. Masaryka je možné v současné době vyplnit krátký dotazník o vztahu Rakouska a České republiky. Dotazník je anonymní a obsahuje pouze 10 otázek. Nezabere Vám více než pár minut.

Budeme Vám vděční za vyplnění. Prosíme, pozvěte k účastni na tomto dotazníku také své příbuzné, přátelé, známé a kolegy.

Dotazník naleznete zde: http://0cn.de/1ztc


Vyhlášení tradičních soutěží Památníku Terezín pro rok 2017

Památník Terezín vyhlašuje na rok 2017 XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže - Memoriálu Hany Greenfieldové se společným tématem Je minulost stále živá? 

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Uzávěrka soutěže: 18.4.2017

Kontaktní adresa:
Památník Terezín
Vzdělávací oddělení - Mgr. Pavel Straka
Principova alej 304
411 55 Terezín     
tel.: 416 782 576, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz  

Více informací na: www.moderni-dejiny.cz


Uzávěrka soutěže za výjimečné sociální informace SozialMarie 2017 – COUNTDOWN!

Ještě do 24. ledna máte možnost přihlásit se do mezinárodní soutěže SozialMarie 2017 a získat až 15 000 euro. Znáte projekt, který dává inovační odpověď na aktuální společenské výzvy? Aktivní záštity za Českou republiku se v letošním ročníku ujímá Lejla Abbasová. Přihlášku do soutěže mohou podat soukromé osoby, komerční podniky, sociální podniky, občanské iniciativy, nevládní organizace, neziskové organizace, spolky, organizace veřejné správy a samosprávy. 

Více informací na:

SozialMarieCR@SozialMarie.org
facebook.com/SozialMarie.cz
www.SozialMarie.org


Konference "Diaspora jako partner mateřského státu" Českých škol bez hranic (19. a 20. 9. 2016 Praha)

- přihlašujte se na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfghW7ieYTpWVyAylh3hthxDWxREw62kgjjHErprKm8oOSy_w/viewform

Více informací na: http://csbh.cz/novinky/conference-diaspora-partner-kin-state


reSITE 2016 vyzvedne v Praze téma Měst a migrace

16. a 17. června 2016 již popáté do Prahy zavítají globální špičky architektury, urbanismu, městského plánování a starostové významných metropolí. Na dvoudenní mezinárodní konferenci reSITE 2016: Města a migrace v pražském Foru Karlín budou diskutovat a nabízet úspěšná řešení pro města, stojící dnes více než kdy jindy před výzvami spojenými s přílivem nových obyvatel. Co od konference světového střihu očekávat? Příliv inspirace, fungující řešení, nové mezinárodní kontakty a konečně platformu pro spolupráci a porozumění mezi příbuznými obory. Prvotním posláním reSITE je přinášet nápady a sdílet myšlenky, jak vytvořit odolná a konkurenceschopná města příjemná k životu.

Bližší informace a registrace na stránkách http://resite.cz/cs/conference/ a na adrese info@resite.cz .


Světový objev ve sbírce Českého muzea hudby! Nalezena ztracená Mozartova a Salieriho skladba

Ve sbírce hudebněhistorického oddělení Národního muzea – Českého muzea hudby byl objeven vzácný tisk, který byl doposud považován za ztracený. Jedná se o libreto vídeňského dvorního básníka Lorenza Da Ponteho s názvem Per la Ricuperata Salute di Offelia, jehož text na podzim roku 1785 zhudebnili skladatelé Antonio Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart a Cornetti.

Tato skladba vznikla v roce 1785 k příležitosti uzdravení oblíbené anglické operní zpěvačky Nancy Storace, která působila ve Vídni a byla ceněnou interpretkou Salieriho a Mozartova díla. Libreto vypráví příběh o zpěvaččině několikaměsíční hlasové indispozici.

Notový záznam v rozsahu 4 listů, který se skládá ze tří částí jednotlivých autorů, je zařazen na konec tisku libreta. Byl vydán vídeňským tiskařem Josefem von Kurzböckem. Tisk libreta odhaluje pseudonym autora básně, rok vydání, jméno tiskaře a počáteční písmena příjmení skladatelů Mozarta, Salieriho a Cornettiho. Na rozdíl od Mozarta a Salieriho není o Cornettim doposud nic známo.

Libreto se dostalo do sbírek Národního muzea v 50. letech 20. století jako konfiskát, zpracováno bylo poprvé v roce 1976. Karta byla sice veřejně přístupná v katalogu libret Národního muzea – Českého muzea hudby, ale vzhledem k tomu, že údaje o autorství jsou na libretu uvedené v zašifrované podobě, nebylo v době katalogizace možné autory jednoznačně identifikovat. V srpnu 2015 knihovnice Národního muzea provedla rekatalogizaci libreta a za pomoci internetových zdrojů a tištěných encyklopedií se jí podařilo určit všechny zúčastněné autory. Unikátnost tohoto předmětu potvrdil německý muzikolog a skladatel Timo Jouko Herrmann.

Více informací naleznete na www.nm.cz a www.muzeum3000.cz


EAST DOC PLATFORM
Chcete se stát součástí největší akce pro dokumentaristy ze střední a východní Evropy? Potřebujete konzultaci ohledně vašeho chystaného dokumentu se zahraničními i českými odborníky? Rádi byste se v neformální atmosféře setkali s některým z klíčových mezinárodních dokumentárních profesionálů?
Akreditujete se na East Doc Platform pořádanou v Praze při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Akce se každoročně účastní na 400 filmových profesionálů a v jejím závěru jsou těm nejlepším projektům udíleny ceny včetně Ceny East Doc Platform, Postprodukční ceny České televize či Koprodukční ceny HBO Europe. Pro veřejnost jsou přichystány přednášky významných osobností světového dokumentu na aktuální témata.

Datum konání: 7. - 13. března 2016
Kde: Praha / Institut Cervantes
Zaměření: vývoj projektu, propagace, pitching, networking, spolufinancování, transmedia, kampaně, outreach, distribuce, osobní schůzky, přednášky, masterclassy, projekce a odborné panelové diskuze
Projekty: ve fázi vývoje, produkce, postprodukce i dokončené filmy.

5. ročník East Doc Platform (EDP) – největší akce pro středo a východoevropské dokumentaristy. Akce zprostředkuje setkání více než 120 východoevropských režisérů a producentů, kteří hledají dramaturgickou, finanční a distribuční podporu, s více než 70 nejvýznamnějšími zástupci světových TV stanic, distributory, zástupci sales, fondů a mezinárodních filmových festivalů, kteří přijedou vybírat z těch nejslibnějších filmů a projektů. Akci pořádá Institut dokumentárního filmu při Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět. Předností East Doc Platform je v regionu největší zastoupení klíčových mezinárodních dokumentárních profesionálů, se kterými se zde může v uvolněné a přátelské atmosféře osobně setkat každý z vybraných účastníků i akreditovaných observerů. East Doc Platform výjimečným autorským dokumentům pomůže v zaostření tématu a vizuálního stylu a v nalezení vhodných koprodukčích a distribučních partnerů.

Kontakt: Miriam Ryndová (Vedoucí),  E: miriam@dokweb.net


STUDIO DAS WEISSE HAUS
je rezidenční program založený neziskovou organizací a platformou pro mladé současné umění das weisse haus v roce 2013. studio das weisse haus nabízí rezidenční pobyty pro mladé zahraniční umělce, kurátory a teoretiky a poskytuje ateliéry lokálním umělcům.
Více informací k projektu a rezidečním pobytům naleznete zde: